Självskattning digitala kompetenser

I detta test skattar du din digitala kompetens inom fem områden. Du kan svara på frågorna för att du är nyfiken, som ett underlag för samtal på din arbetsplats eller före/efter en lärandeinsats som handlar om digital kompetens.

Testet tar cirka 15 minuter att besvara. Dina svar är anonyma och kommer att redovisas på organisationsnivå. Testet innehåller tre bakgrundsfrågor och 28 påståenden som du ska ta ställning till utifrån din yrkesroll. Skattningen gör du på en skala 1 – 7, från 1 “Jag skulle inte kunna göra det alls” till 7 “Jag skulle kunna göra det utan problem”.

I slutet av testet får du ditt testresultat samt tips på några lärresurser för självstudier, som kan vara till hjälp för att skapa ökad förståelse inom vissa av de områden som lyfts i självskattningen.

Lycka till!

Om bakgrunden till testet:

Testfrågorna är formulerade i augusti 2023 utifrån EU:s ramverk DIGCOMP 2.2 som definierar nödvändiga kompetenser för att vara en digitalt delaktig medborgare och medarbetare. Frågorna i testet kommer uppdateras årsvis då ramverket uppdateras i takt med den utveckling som sker inom digitalisering och de nya kompetenser det kan kräva.

Testet är framtaget av Regional Utveckling på Region Västerbotten och i dialog med AI-professor Linda Mannila som varit med och tagit fram och översatt ramverket DIGCOMP. Utvecklingen har bekostats av Europeiska Socialfonden och är en del i att realisera länets digitaliseringsstrategi.

Regional digitaliseringsstrategi (regionvasterbotten.se)